فیزیولوژی

Primary tabs

z rhnm's picture

فیزیولوژی اعصاب و غدد - روانشناسی

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add فیزیولوژی to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

ریبوزوم

مسئول پروتئین سازی

میتوکندری

مسدول آزاد سازی انرژی مواد غذایی

فرم قابل مصرف انرژی در سلول

ATP/ آدنوزین تری فسفات

لیزوزوم

مسئول گوارش درون سلولی

ساخت DNA از روی DNA

همانند سازی/ اشتباه در اون: جهش

ساخت RNA از روی DNA

رونویسی

ساخت پروتئین از روی RNA

ترجمه / در ریبوزوم انجام میگیرد

سلول عصبی

نورون/ اصلی ترین بخش هر نورون: چسم سلولی

جایگاه ریبوزوم و DNA

جسم سلولی

نورون های چند قطبی

دندریت متعدد/ یک آکسون/ کوچک/ فقاد میلین/ فقط در دستگاه عصبی مرکزی

نورون حسی

اوران

نورون حرکتی

وابران

نورون های بینابینی یا رابط

در دستگاه عصبی مرکزی/ ارتباط بین نورون های حسی و حرکتی

منبع انرژی سلول ها

قند و چربی

منبع انرژی نورون ها

قند ساده (گلوکز)

جنس غلاف میلین

فسفولیپید + پروتئین

وظیفه نوروگلیا

پشتیبانی از نورون ها/ پیام عصبی را منتقل نمیکنند

انواع نوروگلیا

ماکروگلیا (آستروسیت)
میکروگلیا (مزوگلیا)
سلولهای آپاندیمی
الیگودنروسیت ها
نوروگلیای محیطی(شوان و سلول های ماهواره ای)

وظایف ماکروگلیا

کمک به ایجاد سد خونی-مغزی
کمک به تغذیه نورون
کمک به تعادل یون پتاسیم
تشکیل پوشش گلیال در اطراف جسم سلولی و دندریت
ترمیم و محافظت از سلول ها

کار میکروگلیا (مزوگلیا)

عمل بیگانه خواری

وظیفه الیگودنروسیت ها

ساخت غلاف میلین در دستگاه عصبی مرکزی

وظیفه سلول های شوان

ساخت غلاف میلین در دستگاه عصبی محیطی

سلول های آپاندیمی

مژه دار/ نقش ساختمانی

قدرت ترمیم بیشتر

در اعصاب محیطی

در حالت استراحت

پتانسیل غشا منفی/ پولاریزه
نفوذ پذیری به پتاسیم بالا

مهم ترین عامل در ایجاد پتانسیل استراحت

خروج یون پتاسیم

پتانسیل عمل

یک: دپولاریزاسیون (تحریک، ناقطبی شدن، ورود سدیم، مثبت)
دو: رپولاریزاسیون
سه: هایپرپلاریزاسیون (مهار، قطبی تر، منفی تر، خروج پتاسیم)

دامنه پتانسیل عمل

فاصله بین پتانسیل استراحت تا قله پتانسیل عمل

تحریک ناپذیری مطلق همزمان با:

مرحله دپولاریزاسیون

تحریک ناپذیری نسبی همزمان با:

مرحله رپولاریزاسیون

زمان تاخیر

فاصله زمانی بین اعمال تحریک و شروع پتانسیل عمل

تقریبا تمام انواع سیناپس های عصبی در بدن از نوع:

شیمیایی اند

تحریکی یا مهاری بودن سیناپس به چه چیز بستگی دارد؟

نوع نوروترانسمیتر
نوع گیرنده

پتانسیل پس سیناپسی مهاری

IPSP

پتانسیل پس سیناپسی تحریکی

EPSP

در سیناپس شیمیایی:

فضای سیناپسی وجود داره
انتقال پیام یک طرفه
خستگی سیناپسی رخ میده
تاخیر سیناپسی وجود داره

انواع سیناپس از نظر ساختار

آکسون - دندریت
آکسون - جسم سلولی
آکسون - آکسون

فراوان ترین سیناپس شیمیایی

آکسون به دندریت

اصلی ترین علت بیماری های عصبی

کاهش یا افزایش نوروترانسمیترها

دلیل مرگ سلول

کاهش اکسیژن و افزایش گلوتامات

اصلی ترین ناقل عصبی دخیل در حافظه

گلوتامات

اصلی ترین ساختار مغزی دخیل در تثبیت حافظه

هیپوکامپ

فراوان ترین ناقل عصبی

گلوتامات

دلیل آلزایمر

کاهش استیل کولین

دلیل اسکیزوفرنی

افزایش دوپامین
کاهش نوراپینفرین (اپی نفرین)
کاهش گابا در هیپوکامپ

دلیل پارکینسون

کاهش دوپامین در جسم سیاه

اصلی ترین ناقل عصبی درخلق

سروتونین

آگونیست های دوپامین

آمفتامین - کوکائین - کتامین

اصلی ترین ناقل عصبی در کنترل امیال و تکانه ها

سروتونین

علت افسردگی بر اساس فرضیه ایندولامینی

کاهش سروتونین

علت افسردگی بر اساس فرضیه کته کولامینی

کاهش نوراپی نفرین

حمله صرع و بیماری هانتینگتون

کاهش گابا

آگونیست گابا

الکل

آگونیست اوپیوئیدی

مورفین

اولین ناقل عصبی که شناسایی شد

استیل کولین

دو گیرنده برای استیل کولین

نیکوتینی (آنتاگونیست: سم کوار)
موسکارینی (آنتاگونیست: آتروپین)

سیناپس بین عصب و عضله

صفحه محرکه عصبی

پیش ساز کته کولامین

تیروزین

پیش ساز ایندولامین

تریپتوفان

ناقل عصبی که سبب افزایش هوشیاری می شود

نوراپی نفرین

هورمون تاریکی

ملاتونین

هورمون استرس

کورتیزول

مهم ترین ناقل غصبی درگیر در اضطراب

گابا

بیماری داء الرقص

کُره هانتیگتون

مکان تولید نوروپپتید

جسم سلولی

مکان تولید ناقل های عصبی

پایانه آکسونی

مدت اثر نوروپپتید

طولانی

مدت اثر ناقل عصبی

کوتاه

انواع نوروپپتید

اوپیوئید های درون زاد
ماده P
کوله سیتوکنین
اورکسین
اکسی توسین
وازوپرسین

وظیفه اورکسین

اشتها آور/ تثبیت کننده خواب و بیداری

وظیفه اوپیوئید های درون زاد

سرکوب درد
سرکوب اضطراب
احساس لذت با آزاد سازی دوپامین

هیجان های مثبت

نیمکره چپ

هیجان های منفی

نیمکره راست

دلیل اوتیسم

افزایش تولید اوپیوئید های درون زاد
بیش فعالی نظام افیونی مغز

اثر مخرب اوپیوئید های درون زاد

یادگیری و حافظه

درک کردن درد

در تالاموس اتفاق می افتد

مکان تولید سروتونین

هسته رافه در ساقه مغز

محرک های گیرنده های درد

هیستامین
پروستاگلاندین

تزریق مورفین

بهبود نسبی اضطراب جدایی

هورمون ضد ادراری

تولید: هیپوتالاموس
ذخیره: هیپوفیز خَلفی (پسین)
اثر تقویت کننده روی حافظه

بیماری دیابت بی مزه مرکزی

کاهش سروتونین
تولید هورمون ضد ادراری

بیماری دیابت بی مزه محیطی

عدم پاسخ دهی سلول های کلیه

هورمون اکسی توسین

تولید: هیپوتالاموس
ذخیره و آزاد سازی: هیپوفیز خَلفی (پسین)
خروج شیر و تسهیل زایمان

مغز جلویی

تلانسفال
دیانسفال

مغز میانی

مزنسفال

مغز عقبی

متانسفال
میانسفال

وظیفه سد خونی - مغزی

محافظت شیمیایی از مغز و نخاع

وظیفه جمجمه، ستون مهره و پرده مننژ
(سخت شامه - عنکبوتبه - نرم شامه)

محافظت مکانیکی از مغز و نخاع

بطن های اول و دوم

بطن طرفی یا جانبی (نمیکره های چپ و راست)

بطن سوم

بطن میانی

بطن چهارم

در ساقه مغز
سه حفره: جانبی (لوشکا) - میانی (مازندی) - جانبی (لوشکا)

ویتامینی که برای عملکرد سیستم عصبی و هورمونی لازم است

B5

تاثیر کاهش ویتامین ب5 روی سیستم عصبی

اختلالات حرکتی
توهمات وسواسی

لازمه ساخت کورتیزول

B5

اصلی ترین هورمون استرس

کورتیزول

ویتامینی که برای ساخت سروتونین لازم است

B9 و B6

کاهش ویتامین B12

بروز اختلالات حسی حرکتی

کاهش ویتامین B1

سندروم کورساکف
مهم ترین عارضه: فراموشی پیش گستر

کاهش ویتامین B3

بیماری پلاگر

کاهش ویتامین B6 و B9

افسردگی
مشکل به خواب رفتن
توهم

کاهش ویتامین C

بیماری اسکوروی همراه با خستگی و کاهش توان عصبی عضلانی

ویتامین B12 وظیفه

ساخت غلاف میلین در اطراف نورون ها

مغز پسین (خلفی یا عقبی)

پل مغزی - بصل النخاع - مخچه

مغز پیشین (جلویی یا پیش مغز)

مخ - تالاموس - هیپوتالاموس

مغز میانی

اپی فیز - برجستگی های چهارگانه (بالا بینایی/ پایین شنوایی) - ناحیه کلاهکی - ناحیه پیش بامی - ماده خاکستری در قنات سیلویوس

ساقه مغز

مغز میانی - پل مغزی - بصل النحاع

نخاع و ساقه مغز

مثل تخم مرغ (بیرون سفید/ درون خاکستری)
در مخ و مخچه برعکس

ماده سفید

دندریت و اکسون های درشت میلین دار

ماده خاکستری

نورون های کوچک بدون میلین
جسم سلولی نورون های بزرگ فاقد میلین

عقده های قاعده ای حاوی:

ماده خاکستری

31 جفت عصب نخاعی مختلط

8 جفت گردنی
12 جفت سینه ای
5 جفت کمری
5 جفت خلفی
1 جفت دنبالچه

2 وظیفه اصلی نخاع

رابط بین مغز و اندام های محیطی
ایجاد رفلکس های نخاعی

رفلکس یا انعکاس

غیر ارادی و سریع
هدف: محافظت از بدن

3 بخش اصلی هر رفلکس

آوران رفلکس (نورون حسی)
مرکز رفلکس (ماده خاکستری)
وابران رفلکس (نورون حرکتی)

رفلکس مورو

وقتی نوزاذ صدای ناگهانی میشنوه یا زیرش خالی میشه: دست و پاهاش رو به حالت در آغوش کشیدن جمع می کنه

رفلکس بابینسکی

اگر چیز نوک تیز کف پای نوزاد بکشیم، انگشتان از هم فاصله گرفته و به سمت بیرون کشیده میشن

فلج همی پلژی

اثر مهاری قشر مخ از روی نخاع برداشته میشه:
- فلج اسپاسمی
- شدت گرفتن رفلکس های نخاعی
- برگشت غیرطبیعی رفلکس بابینسکی

محرک شروع کننده رفلکس کششی

افزایش طول ماهیچه

گیرنده های حساس به طول در ماهیچه:

درون دوکی

معروف ترین رفلکس کششی

زانو

گیرنده های حساس به نیروی انقباض ماهیچه (پتانسیل ماهیچه)

وتری - گلژی

پاراپلژیا

فلج پاها در اثر قطع نخاع

سندروم براون - ساکارد

قطع یک نیمه نخاع با جراحی:
از بین رفتن حس درد، سرما و گرما در نیمه دیگر
از بین رفتن حس لامسه در همان نیمه
عدم اشکال در کنترل عضلات محوری

آتاکسی فریدریش

آسیب بخش خلفی نخاع

نقش ریشه خلفی نخاع

نقش حسی

نقش ریشه شکمی نخاع

نقش حرکتی

میاستنی گراویس

کاهش گیرنده های نیکوتینی استیل کولین
فلج بدون آتروفی
تاثیر بیشتر روی قسمت های بالاتنه
بیماری خود ایمنی

اثر مهاری قشر مخ روی:

نخاع و لیمبیک

آسیب مخچه و اجزای عقده های قاعده ای

بروز فلج خارج هرمی

وظیفه ساقه مغز

مرکز کنترل اعمال حیاتی غیر ارادی

اثر بصل النخاع و پل مغزی

بصل النخاع : کاهشی
پل مغزی : افزایشی

جایگاه دستگاه فعال ساز شبکه ای

داخل ساقه مغز

مرکز اصلی تنفس، بلع و استفراغ

بصل النخاع

آیزنک

افراد درون گرا دارای دستگاه شبکه ای نسبتا فعال هستند

مراکز کنترل حرکات بدن

مخچه
قشر مخ
عقده های قاعده ای

مراکز کنترل حرکات خشم

مخچه
قشر مخ
بخش تعادلی گوش (دهلیزی)

لرزش پارکینسون

غیر ارادی و دائمی

وظایف اصلی مخچه

هماهنگی کنش ماهیچه ها در سطح ناهشیار
حفظ تعادل
حرکات ظریف و دقیق
اصلاح و هماهنگی حرکات بدن

آسیب مخچه

لرزش ارادی
آتاکسی
نیستاگموس
عدم تخمین صحیح فاصله (دیس متری)

اجزای مغز میانی (مزنسفال)

ناحیه تگمنتوم شکمی
برجستگی های چهارگانه (ناحیه یابی)
ناحیه پیش بامی
ماده خاکستری دور قنات سیلویوس
اپی فیز (پینه آل - صنوبری - کاجی)

ناحیه تگمنتوم شکمی در مغز میانی (مزنسفال)

حاوی نورون های دوپامینی

برجستگی های 4 گانه مغز میانی (مزنسفال)

فوقانی: بینایی - حرکات سر و چشم
تحتانی: جهت یابی

ناحیه پیش بامی مغز میانی (مزنسفال)

رفلکس مردمک

ماده خاکستری دور قنات سیلویوس در مغز میانی (مزنسفال)

تولید بیشترین اوپیوئید های درون زاد

اپی فیز در مغز میانی (مزنسفال)

تولید هورمون ملاتونین
چرخه تولید مثل در حیوانات

نقش آمیگدال

نقش کلیدی در تقویت مثبت و خود تحریکی

نقش بخش های جانبی هیپوتالاموس

لذت ناشی از چشایی

نقش هسته آکومبنس

لذت ناشی از مصرف مواد

علت و درمان افسردگی فصلی

افزایش ملاتونین
درمان: دوره زمانی (کمی قبل از طلوع آفتاب)

نقش دیانسفال (تالاموس و هیپوتالاموس)

نقش کلیدی در کنش های انگیزشی، - هیجانی
دستگاه عصبی خود مختار
هوشیاری

دروازه قشر مخ

تالاموس

دروازه لیمبیک

هیپوتالاموس

مسیر پیامهای حسی قبل از رسیدن به قشر مخ

تمام پیامهای حسی (به جز پیام بویایی) قبل از رسیدن به قشر مخ از تالاموس عبور می کنند

نقش های تالاموس

نقش دروازه بانی
درک درد
مسیر عبور تمام پیامهای حسی به جز بویایی
دارای نقش حرکتی
راه انداز اعمال ارتباطی قشر مخ

نقش مشارکت قشر مخ و تالاموس

دروازه بان حسی
توجه انتخابی

اعمال ارتباطی قشر مخ

زبان
توجه

جایگاه یادگیری حرکتی (مهارتی)

جسم مخطط
مخچه

جایگاه تبدیل طرح به برنامه حرکتی

عقده های قاعده ای

مرکز کنترل اعصاب اتونوم و غدد درون ریز

هیپوتالاموس

هسته پولونیار

در تالاموس چپ
نقش در زبان
آسیب: کاهش سرعت و شدت گفتار

وظایف هیپوتالاموس

مرکز گرسنگی و تشنگی
مرکز سیری
کنترل دمای بدن
یکی از مراکز خواب و بیداری
کنترل امور جنسی
ساعت زیستی
کنترل غدد درون ریز
کنترل اعصاب اتونوم

حلقه رابط بین سیستم عصبی و سیستم هورمونی

هیپوتالاموس

مرکز کنترل بسیاری از نیازهای زیستی

هیپوتالاموس

تفاوت سیستم عصبی و سیستم هورمونی

سیستم عصبی برا اعمال کوتاه مدت و سریع
سیستم هورمونی برای اعمال درازمدت و آهسته ( رشد، تولیدمثل، سوخت و ساز)

نقش هسته جانبی هیپوتالاموس

مرکز گرسنگی

نقش هسته میانی هیپوتالاموس

مرکز سیری
ساعت زیستی فرعی
مرکز امر جنسی در زنان
تنظیم کننده واکنش های چرخه ای در زنان
کنترل چرخه تغذیه
کنترل چرخه دمای بدن

نقش قسمت پشتی هیپوتالاموس

مرکز بیداری
اصلی ترین مرکز کنترل دمای بدن (افزایش دمای بدن)

نقش قسمت جلویی هیپوتالاموس

مرکز امور جنسی در مردان
مرکز کنترل دمای بدن (کاهش دمای بدن)
مرکز خواب
مرکز تشنگی اسمزی

نقش هسته های فوق کیاسمایی

ساعت زیستی اصلی
چرخه فعالیت
چرخه نوشیدن
کنترل خواب و بیداری

نقش هسته های زیرطاقی هیپوتالاموس

مرکز تشنگی حجمی

دو مرکز برای کنترل دمای بدن در هیپوتالاموس

قدامی: کاهش دما
پشتی: افزایش دما (اصلی ترین)

تحریک بخش عقبی هیپوتالاموس

باعث خشم ناشی از ترس

تحریک بخش جلویی هیپوتالاموس
تحریک بخش میانی آمیگدال

خشم شکار

تحریک بخش میانی هیپوتالاموس
تحریک بخش جانبی آمیگدال

خشم عاطفی

دو عضو مغز که نقش مهمی در بروز خشم و پرخاشگری دارند

هیپوتالاموس و آمیگدال

آسیب آمیگدال در زیر لوب گیجگاهی

باعث سندروم کلوور بروسی

سندروم کلوور بروسی

آسیب آمیگدال در زیر لوب گیجگاهی
از دست دادن حس ترس
قادر به پرخاشگری نیستند
افزایش فعالیت حسی
عدم نشان دادن رفتارهای صیانت ذات

قسمت قدامی هیپوتالاموس

پره پتیک میانی
پیش بصری میانی

مراکز خواب در مغز

بصل النخاع در ساقه مغز
بخش جلویی هیپوتالاموس

مراکز بیداری در مغز

پل مغزی در ساقه مغز
بخش عقبی هیپوتالاموس

نظریه گلوکواستاتیک

کاهش گلوکز خون باعث افزایش اشتها می شود

نظریه بروبک

کاهش دما سبب افزایش اشتها می شود

نظریه استاتیک

کاهش ذخیره چربی بدن سبب افزایش اشتها می شود

نظریه نقطه تثبیت

کاهش اندازه سلول های چربی بدن سبب افزایش اشتها می شود

پپتید ضد اشتها

لپتین

تستوسترون (آندروژن)

مهم ترین هورمون مرد ساز
افزایش میل جنسی در مردان و زنان
نقش مهم در تعیین جنسیت
تعیین فرم دستگاه تناسلی
تاثیر در بروز رفتار پرخاشگرانه

استروژن

افزایش میل جنسی در زنان
هومون علت نیمه اول سیکل جنسی
قبل از تخمک گذاری

پروژسترون

کاهش میل جنسی در زنان
فراهم کردن شرایط رحم برای نگهداری از سلول تخم
کاهش حرکات رحم
افزایش شانس لانه گزینی سلول تخم

اصطلاح دستگاه لیمبیک اولین بار توسط چه کسی به کار رفتش؟

بروکا

نقش دستگاه لیمبیک

رفتار هیجانی
حافظه و یادگیری
رفتارهای صلح جویانه و پرخاشگری
رفتارهای جنسی
کنجکاوی
ساماندهی و مهار رفتارهایی که مبنای انگیزشی دارد

راه انداز اعمال انگیزشی، غریزی هیجانی

هیپوتالاموس

سازماندهی و مهار اجرایی اعمال انگیزشی

لیمبیک

جایگاه مهار ترس و خشم

هیپوکامپ

مرکز حافظه هیجانی

آمیگدال

رفتار انگیزشی ناشی از لذت
جز مسیر پاداش

سپتوم

مرکز تثبیت حافظه

هیپوکامپ

نقش جسم پستانی

حافظه (جز مدار پاپز)

بخش میانی لوب گیجگاهی

آمیگدال و هیپوکامپ

نقش سینگولا

توجه و حافظه

نقش اینسولا

حس چشایی، نفرت و حافظه

اجزای زیر قشری دستگاه لیمبیک

هیپوکامپ
آمیگدال
هسته آکومبنس
سپتوم
جسم پستانی

اجزای قشری دستگاه لیمبیک

شکنج سینگولا
ناحیه اینسولا

نقش آمیگدال

مرکز خشم و ترس، اضطراب و استرس
هیجان های صیانت نفس (حفظ وجود)
دائما میزان خطر را براورد میکند

فراموشی پس گستر

آسیب به اینسولا

فراموشی پیش گستر

آسیب به هیپوکامپ

مدار سپتو - هیپوکامپ

نقش کلیدی در سیستم بازداری رفتار (BIS)

سیستم سه گانه گری
(نظام سه گانه هیجان در پستانداران)

نزدیکی: سپتوم و جانبی هیپوتالاموس
جنگ و گریز: آمیگدال
بازداری رفتار: مدار سپتو - هیپوکامپ

یکی از هسته های حرکتی ساقه مغز

جسم سیاه

نقش عقده های قاعده ای

تبدیل طرح حرکتی به برنامه حرکتی قابل اجرا
نقش شناختی
نقش در هوشیاری و فرایند دقت و توجه
نقش در کنترل حرکات بدن

هسته دم دار + پوتامن

جسم مخطط

گلبوس پالیدوس + پوتامن

هسته عدسی

مسئول اصلی حافظه روندی

هسته دم دار + پوتامن

اختلال بی جنبشی عقده های قاعده ای

پارکینسون

اختلال فزون جنبشی عقده های قاعده ای

هانتینگتون

اثر مهاری دوپامین روی چیست؟

هسته دمدار و پوتامن

پارکینسون و هانتینگتون در
DSM
جزء چه اختلالاتی هستند؟

اختلالات عصبی - شناختی
با اختلالات حرکتی شروع شده و در ادامه به اختلال شناختی منجر می شود

اختلال در عملکرد قسمت جلویی هسته دم دار در لوب پیشانی

فعالیت زیاد : توجه افراطی در وسواس
فعالیت کم : کمبود توجه در ADHD

اجزای عقده های قاعده ای

هسته دم دار و پوتامن
جسم سیاه
هسته زیر تالاموس
گلبوس پالیدوس

آسیب به هسته دم دار و پوتامن

کاهش گابا - هانتینگتون

آسیب به جسم سیاه

کاهش دوپامین - پارکینسون

آسیب به هسته زیر تالاموس

همی بالیسموس

آسیب به گلبوس پالیدوس

کره آتتوز (فلج آتتوئید)

ماده تشکیل دهنده قشر مخ

ماده خاکستری (نورون های فاقد میلین)

منشا تمام اعمال ارادی و هشیار

قشر مخ

شکنج و شیار چیست؟

نواحی فرو رفته قشر مخ: شیار
نواحی برجسته قشر مخ: شکنج

شیار طولی

در وسط مغز قرار داره و اون رو به نیمکره راست و چپ تقسیم میکنه
اتصال دو نیمکره توسط جسم پینه ای

شیار مرکزی

جدا کننده دو لوب پیشانی و آهیانه

پایین شیار جانبی

لوب گیجگاهی

حس لوب پیشانی

بویایی (قشر حدقه ای)

حس لوب آهیانه

حس لامسه (شکنج پس مرکزی در جلوی لوب آهیانه) و چشایی

حس لوب پس سری

بینایی

حس لوب گیجگاهی

شنوایی (شکنج فوقانی)

وظیفه لوب پیشانی

کارهای اجرایی و حرکتی
قشر حرکتی مخ
بخش حرکتی زبان (بروکا: مرکز تکلم - تولید گفتار)
مرکز بروز هیجان

قسمت قدامی قشر مخ

لوب پیشانی

قسمت خلفی قشر مخ

آهیانه - گیجگاهی - پس سری
مخصوص کارهای حسی و ادراکی

کارکرد نیمکره راست و چپ

نیمکره راست، عملکرد نیمه چپ بدن را از نظر حسی و حرکتی کنترل میکند
نیمکره چپ، عملکرد نیمه راست بدن را از لحاظ حسی و حرکتی کنترل میکند

بالاترین قسمت قشر حرکتی

مسئول کنترل حرکت پا

پایین ترین قسمت قشر حرکتی

مسئول کنترل حرکت سر

سه نوع عملکرد اصلی قشر مخ

نواحی حسی
نواحی حرکتی در لوب پیشانی در شکنج پیش مرکزی
نواحی ارتباطی (زبان - تجسم فضایی - تجسم و تمرکز - تعیین هدف - برنامه ریزی)

دو ناحیه حسی

اولیه: عناصر مختلف حسی را دریافت میکند
ثانویه: ترکیب و ادراک، بازشناسی، تشخیص

آگنوزیا ( ادراک پریشی)

در آسیب به ناحیه ثانویه، حس باقی میماند اما ادراک و بازشناسی و تشخیص از بین می رود

آسیب شکنج پس مرکزی در جلوی آهیانه (بخش حس لامسه)

از بین رفتن حس لامسه دقیق
پی نبردن به محل و شدت محرک لامسه ای
بالارفتن آستانه حس لامسه
جابجایی لامسه (لامسه وجود داره اما بیمار به محل محرک پی نمیبره)
آگنوزیای لامسه (لامسه وجود داره اما بیمار قادر به ادراک، بازشناسیو تشخیص شک و نام جسم لمس شده نیست)
خاموشی همزمانی (ادراک همزمان لامسه ندارد/ ادراک لامسه محدود به یک شی)
فلج ناقص آوران ( نمیتواند از حرکات انجام شده بازخورد بگیرد)
نابینایی لامسه ای (فاقد حس لامسه ولی ناخودآگاه به محل محرک لامسه پی میبرد)

خاموشی همزمانی

در آسیب به شکنج پس مرکزی در آهیانه راست، ادراک همزمان لامسه ندارد و ادراک لامسه محدود به یک شی است

نابینایی لامسه ای

در آسیب به قسمت عقبی لوب آهیانه حس لامسه از بین رفته اما بیمار ناخودآگاه به محل محرک لامسه ای پی میبرد

آسیب دو طرفه قشر شنوایی اولیه در شکنج فوقانی گیجگاهی

توهم شنوایی
کاهش سرعت پردازش شنیداری

عملکرد نیمکره چپ و راست

چپ: مسئول زبان
راست: مسئول موسیقی

آسیب ناحیه ثانویه در شکنج فوقانی گیجگاهی چپ

آگنوزیای شنوایی

آسیب ناحیه ثانویه در شکنج فوقانی گیجگاهی راست

آگنوزیای موسیقی (آموزیا)

مکان آواگری - لحن - آهنگ در نیمکره راست

شکنج فوقانی گیجگاهی راست (استثنا)

مکان ریتم موسیقی در نیمکره چپ

شکنج فوقانی گیجگاهی چپ (استثنا)

انتقال پیام چشایی

دو سوم قدامی زبان - هفت عصب - شیرینی، شوری، ترشی
یک سوم عقب زبان - نه عصب - تلخی

دو قسمت اینسولا

قسمت آهیانه: ناحیه چشایی
قسمت گیجگاهی: نقش در حافظه بلند مدت

مرکز نفرت و انزجار
مرکز ترس و خشم

اینسولا
آمیگدال

نقش هیپوتالاموس و امیگدال

ادراک چشایی عاطفی (لذت چشایی)

مسئولیت مسیر شکمی که از لوب پس سری به قسمت تحتانی لوب گیجگاهی میرسه

ادراک - بازشناسی و تشخیص اشیا - ادراک شکل و نام جسم

مرکز حافظه درازمدت شکل و نام جسم

قسمت تحتانی لوب گیجگاهی

تفاوت آگنوزیای ادراکی و آگنوزیای ارتباطی

ادراکی : دریافتی، حسی _ ارتباطی : تداعی، بیانی
هردو آگنوزیای بینایی
ادراکی : حس بینایی داره، تشخیص شکل نداره، تشخیص نام نداره
ارتباطی : حس بینایی داره، تشخیص شکل داره، تشخیص نام نداره
آگنوزیای ادراکی شدید تر از آگنوزیای ارتباطیه

سه علامت اصلی آسیب به آهیانه
(سندرم بالینت)

آتاکسی بینایی (ناهماهنگی حرکتی بینایی)
آپراکسی چشم (کنش پریشی چشم - نابهنجاری حرکتی چشم)
آگنوزیای همزمانی

آتاکسی بینایی

بینایی برای حرکت انجام نمیگیرد

آپراکسی چشم

ناتوانی در تقلید و بازی - برای حرکت بینایی را از دست داده
فرد نمیتواند چشم های خود را به صورت هدفدار و ارادی حرکت دهد و نمیتواند از حرکت چشم برای دیدن دقیق میدان بینایی استفاده کند

آگنوزیای همزمانی

ادراک بینایی محدود به یک شی

کارکرد مسیر شیار گیجگاهی فوقانی (STS)
در مسیر شکمی و پشتی بینایی

جواب دادن به سوال کجایی؟ نسبت به محیط
درک زبان بدن
بهره گیری از سلول های چند حسی شیار گیجگاهی فوقانی برای ترکیب اطلاعات

ناحیه حرکات ارادی چشم:
ناحیه حرکات غیر ارادی چشم:

لوب پیشانی
لوب آهیانه

قرینگی در دو نیمکره

اعمال حسی و حرکتی قرینه هم هستند اما اعمال ارتباطی قرینه نیستند

کارکرد نیمکره چپ

زبان (اصلی ترین)
جزئی نگری
ریتم موسیقی
ریاضی
تفکر منطقی
پردازش زنجیره ای
ارادی

کارکرد نیمکره راست

تجسم فضایی (اصلی ترین - قسمت عقبی آهیانه راست)
کلی نگری
موسیقی
شهودی
خلاقانه
تفکر واگرا
هیجانی
پردازش موازی
ناهشیار
تشخیص قیافه
آوا گری - لحن - آهنگ
حالت هیجانی چهره

منطقه ورنیکه

بخش حسی زبان
درک معنی کلمات و جملات
گیجگاهی چپ

منطقه برکا

بخش حرکتی زبان
مرکز اصلی تکلم و تولید گفتار
پیشانی چپ

آپروسودیا

آسیب نیمکره راست - فقدان آهنگ در زبان

تفوت نیمکره چپ و راست درمورد حافظه

تثبیت حافظه و به خاطر سپردن اطلاعات جدید (چپ)
فراخوانی اطلاعات از حافظه و به یاد آوردن آنها (راست)

مانیا (ضد اجتماعی کاذب)

فعالیت پیشانی چپ بیشتر - هیجانات خوشایند بیشتر

افسردگی (افسردگی کاذب)

فعالیت پیشانی راست بیشتر - هیجانات ناخوشایند بیشتر

شخصیت گرایشی (سیستم فعال ساز قویBAS)

نیمکره چپ - خلق و خو - فعالیت بیشتر - حالت عاطفی مثبت

شخصیت اجتنابی (سیستم بازداری رفتار قوی BIS)

نیمکره راست - خلق و خو - فعالیت بیشتر - حالت عاطفی منفی
یاداوری: جفری گری مدار سپتو هیپوکامپ راست

قسمتهای مختلف لوب پیشانی

قسمت عقبی: قشر حرکتی
قسمت جلویی: پیش پیشانی (پری فرونتال) و قشر حدقه ای (اوربیتوفرونتال)

وظایف ناحیه ارتباطی پیشانی

توجه و تمرکز
تعیین هدف و برنامه ریزی
حافظه کوتاه مدت (کاری - فعال)
تعمیق افکار
حل مساله
نقش در شخصیت
نقش در اراده و انگیزه
نقش در کنترل امیال و تکانه ها
نقش در رعایت هنجار های اخلاقی و اجتماعی
نقش در انعطاف پذیری
نقش در تجلی و بروز هیجان
نقش در قضاوت و تصمیم گیری
نقش در حرکات ارادی چشم
نقش در تکلم و تولید گفتار
نقش در تفکر انتزاعی
نقش در تفکر واگرا
نقش در ترتیب زمانی
نقش در درک بافتار اجتماعی و شناخت اجتماعی
نقش در نظریه ذهن
نقش در تعیین طرحواره های رفتاری در موقعیت های جدید

تست استروپ

سنجش توجه و تمرکز

آزمون برجهای لندن

سنجش قدرت برنامه ریزی

لوب اثر گذار در شخصیت

هیچ لوبی به اندازه لوب پیشانی در شخصیت اثرگذار نیست و لوب گیجگاهی به مقدار جزئی مشارکت دارد

چرا مردان تکانشی تر عمل می کنند؟

چون لوب پیشانی در مردان کوچکتر از زنان است

کارت های ویسکانسین

تست انعطاف پذیری

آسیب آمیگدال + لوب پیشانی

آمیگدال در زیر لوب گیجگاهی شدت و نوع واکنش هیجانی را تعیین میکند
لوب پیشانی در تجلی و بروز هیجان نقش دارد
آسیب به هر دو، منجر به عاطفه سطحی می شود

آگراماتیسم (فقدان دستور زبان)

آسیب بروکا در پیشانی چپ

نقش و جایگاه نورون های آیینه ای

لوب پیشانی
تقلید - نظریه ذهن - قدرت همدلی

اعمال ناحیه ارتباطی گیجگاهی
(در زیر شیار جانبی)

ادراک شنوایی
ادراک بینایی
انتخاب محرک های دیداری شنیداری
حافظه
طبقه بندی
درک بافتار
هیجان
شخصیت
تشخیص قیافه و حالت هیجانی چهره (گیجگاهی راست)
موسیقی
درک زبان توسط ورنیکه (گیجگاهی چپ)

آسیب ناحیه اولیه شنوایی در شکنج فوقانی لوب گیجگاهی

آسیب یک طرفه در گیجگاهی راست: سنگین شدن گوش چپ
آسیب دو طرفه درمورد بقیه حواس باعث از بین رفتن ان حس میشود
توهم شنوایی و کاهش سرعت پردازش شنیداری

آسیب ناحیه ثانویه شنوایی در شکنج فوقانی لوب گیجگاهی

(گیجگاهی چپ: ادراک اصوات گفتاری)
آسیب: واژه کری یا آگنوزیای شنوایی
(گیجگاهی راست: ادراک موسیقی)
آسیب: آگنوزیای موسیقی یا آموزیا

آسیب ناحیه ثالث شنوایی در شکنج فوقانی لوب گیجگاهی

نقش: بازشناسی صداهای محیط

مراحل شنیدن تا درک معنی

شنیدن توسط ناحیه اولیه شنوایی در لوب گیجگاهی
بازشناسی کلمات توسط ناحیه ثانوی شنوایی در لوب گیجگاهی چپ
درک معنی کلمات و جملات در ناحیه ورنیکه در لوب گیجگاهی چپ

پیام های بینایی

از طریق مسیر شکمی به قسمت تحتانی گیجگاهی میرسه
در بازشناسی اشیای دیده شده نقش داره
آسیب این قسمت: آگنوزیای بینایی

محل بازشناسی و تشخیص هر آنچه می بینیم و هر آنچه می شنویم

لوب گیجگاهی

بازشناسی آنچه میبینیم

بازشناسی ادراک و تشخیص شکل و نام جسم: شکنج تحتانی پیجگاهی
بازشناسی قیافه (جنبه ثابت): شکنج دوکی راست (پیوندگاه پس سری-گیجگاهی)
بازشناسی حالت هیجانی چهره (جنبه متغیر): شیار فوقانی گیجگاهی (STS)

نقش اصلی دروازه بانی حسی به عهده قشر مخ است اما

در تالاموس انجام می شود

دروازه بانی حسی

به ما قدرت توجه انتخابی میدهد
محتوای حافظه را تعیین میکند

توجه انتخابی در زمینه محرک های دیداری و شنوایی

توسط لوب گیجگاهی

اصلی ترین ساختارهای دخیل در حافظه

هیپوکامپ (اصلی ترین در تثبیت حافظه) - آمیگدال - قشر بویایی
در قسمت میانی لوب گیجگاهی

تثبیت حافظه چیست؟

انتقال مطلب از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت که لازمه یادگیری مطلب جدید میباشد

آسیب هیپوکامپ

فراموشی پیش گسترکه همیشه منشا ان عضوی است

آسیب اینسولا در لوب گیجگاهی
یا آسیب بخشهایی از لوب پیشانی

وقتی منشا فراموشی پس گستر عضوی باشد

فراموشی تجزیه ای
(دانش عمومی دست نخورده میماند)

وقتی منشا فراموشی پس گستر روانی باشد

محل به خاط سپردن خود رویداد و هیجان رویداد

خود رویداد: هیپوکامپ
هیجان رویداد: آمیگدال

مثال برای اسیب آمیگدال

باعث میشود مار زنگی با طناب برای فرد فرقی نداشته باشد چون به یاد نمی اورد که از مار میترسیده

مکان و نقش قشر بویایی و اسیب به ان

در قسمت گیجگاهی
نقش: حافظه اشیا
آسیب: به یاد نیاوردن نام اشیا

طبقه بندی گیجگاهی راست و چپ

راست: طبقه بندی بر اساس شکل ظاهری
چپ: طبقه بندی بر اساس کارکرد اشیا

درک بافتار ( درک موضوع بر اساس زمینه)

اگر کلامی: گیجگاهی چپ
اگر تصویری: گیجگاهی راست

آمیگدال مرکز چیست؟

مرکز حافظه هیجانی و هیجان های صیانت ذات

نام های مختلف صرع

صرع روانی/حرکتی = صرع لوب گیجگاهی = صرع کانونی مرکب

یکی از وظایف شیار گیجگاهی فوقانی

درک حرکات زیستی
تحلیل حرکات بدن واقعی یا تلویحی

عناصر زبان بدن

آواگری
درک لحن صدا (پی بردن به هیجان از طریق صدا)
حالت چهره
حرکات بدن

نقش شکنج دوکی راست و چپ

راست: تشخیص چهره (قیافه)
چپ: تشخیص قیافه کلمات (به درد خواندن (لکسیا) میخورد)

آسیب شکنج دوکی چپ

آلکسیا (ناخوانی - واژه کوری)

آسیب شکنج زاویه چپ

آلکسیا (ناخوانی - واژه کوری)

ناحیه ارتباطی آهیانه

قسمت عقبی لوب آهیانه

لوب آهیانه

پشت شیار مرکزی و بالای شیار جانبی
قسمت جلوی لوب اهیانه حسی است:
حس پیکری (شکنج پس مرکزی)
حس چشایی (ناحیه اینسولا)
قسمت عقب لوب اهیانه: ارتباطی

مهم ترین اعمال ناحیه ارتباطی اهیانه

اهیانه راست: نقش در تجسم فضایی
اهیانه راست: نقش در توجه به نیمه مقابل بدن و نیمه مقابل میدان بینایی
نقش در بازشناسی اجسام دیده شده از نمای نااشنا
نقش در ترکیب اطلاعات دیداری، شنیداری و لامسه (ریخت سازی)
نقش در هدایت بصری - حرکتی
دخیل در حرکات غیر ارادی چشم
نقش در پدیده رهایی
نقش در حس و ادراک لامسه

آزمون باتر

سنجش تجسم فضایی

آزمون مکعب های کهس یا مکعب های بنتون

سنجش اهیانه از نظر تجسم فضایی

آپراکسی ساختی (کنش پریشی ساختی یا نا به جایی حرکتی - ساختی)

آسیب آهیانه راست
ناتوانی در چیدن مکعب های کهس در کنار هم

آپراکسی لباس

آسیب آهیانه راست
ناتوانی در پوشیدن لباس به صورت مستقل

سندرم گرشمن

آسیب اهیانه چپ
دیس گرافیا (نارسا نویسی)
دیس کالکولیا (محاسبه پریشی)
مشکل در تشخیص چپ و راست
آگنوزیای انگشتان (شایع ترین نوع اگنوزیای اندام ها)

نقش اهیانه چپ در یادگیری

اهیانه چپ در اختلالات یادگیری خاص نقش دارد

سندرم غفلت

آسیب آهیانه راست

آزوماتوگنوزیا
(آنزوگنوزیا شدید تر از آتوتوپاگنوزیا)

آسیب اهیانه باعث بروز ازوماتوگنوزیا میشود
آنزوگنوزیا: بیماری ناشناسی (آسیب آهیانه راست)
آتوتوپاگنوزیا (آگنوزیای اندام): عدم توانایی فرد در درک موقعیت اندام ها (آسیب آهیانه چپ)

عملکرد اهیانه

اهیانه این امکان را به ما می دهد که توجه خود را از یک محرک به محرک دیگر معطوف کنیم (رهایی از محرک)

فلج ناقص آوران

آسیب ناحیه حس پیکری در شکنج پس مرکزی
حرکات فرد تا حدودی مختل می گردد

مهم ترین انواع آپراکسی (مشکل در حیطه حرکت)

فکری - حرکتی
ساختی یا ساختاری (آسیب به اهیانه راست)
لباس (آسیب اهیانه راست)

انواع آپراکسی فکری - حرکتی

آپراکسی دست
آپراکسی چشم (آسیب اهیانه)

انواع آپراکسی دست

آپراکسی کالوزال (آسیب جسم پینه ای)
آپراکسی سمپاتیک (آسیب پیشانی چپ)
آپراکسی آهیانه ای (آسیب آهیانه چپ)

جمع بندی انواع اگنوزیا

بینایی / چهره / لامسه / شنوایی / موسیقی / همزمانی / انگشتان / آزوماتوگنوزیا

جمع بندی اختلالات ایجاد شده در اثر آسیب لوب پیشانی

آفازی حرکتی
آپراکسی دست از نوع سمپاتیک
درجا ماندگی
فقدان رفتارهای خودانگیخته
بیش فعالی - عدم توجه
اسکیزوفرنی منفی
اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی
فلج مغزی از نوع اسپاسمی
ناتوانی در درک بافتار اجتماعی
از دست رفتن نظریه ذهن
از بین رفتن تفکر انتزاعی و تفکر واگرا

جمع بندی اختلالات ایجاد شده در اثر آسیب لوب گیجگاهی

آگنوزیای چهره
آگنوزیای بینایی
فراموشی پیش گستر و پس گستر
آگنوزیای شنوایی
آگنوزیای موسیقی
آفازی حسی
ناتوانی درک حالات هیجانی چهره
سندروم کوروبروسی
صرع روانی - حرکتی (سایکوموتور)

جمع بندی اختلالات ایجاد شده در اثر آسیب لوب آهیانه)

آپراکسی آهیانه ای
آپراکسی ساختی و لباس
سندرم بالینت
سندرم غفلت
سندرم گرشمن
آزوماتوگنوزیا
آگنوزیای لامسه
خاموشی همزمانی
نابینایی لامسه
بالا رفتن استانه حس لامسه یا از بین رفتن حس لامسه دقیق
ناریخت سازی

آسیب ناحیه اولیه بینایی در لوب پس سری V1

کوری کورتیکال

آسیب کامل ناحیه ثانویه بینایی در لوب پس سری V2

آگنوزیای دیداری - فضایی

آسیب نسبی ناحیه ثانویه بینایی در لوب پس سری V2

کژبینی (متامورفوزیس)
اشیا کوچکتر یا بزرگتر تشخیص داده میشوند
شدت و حدت بینایی در انها وجود ندارد

مسیر STS

درک موقعیت آگوسنتریک
درک زبان بدن
ترکیب اطلاعات بینایی

نقش قشر ثانویه بینایی در لوب پس سری

نقش در زمینه دقت زمانی - مکانی
پایداری ادراک دیداری
ذخیره کردن اطلاعات دیداری

اسیب ناحیه V3

ناتوانی در بازشناسی شکل اجسام

آسیب ناحیه رنگ V4 مسیر شکمی بینایی مسیر بازشناسی

همه چیز خاکستری دیده میشه
زندگی در دنیایی پر از شکل ئلی بدون رنگ

آسیب ناحیه شکل V4 مسیر شکمی بینایی مسیر بازشناسی

رندگی در دنیایی پر از رنگ ولی بدون شکل

ناحیه V8

در انسان این ناحیه به کمک ناحیه V4 در تشخیص رنگ می اید

V5 و V3

جزئی از مسیر پشتی بینایی

V5 و ۀسیب ان

درک حرکت
آسیب: اجسام در حال حرکت را نمیبیند

تفاوت V3 و V4

V3 درک شکل اجسام متحرک
V4 درک شکل اجسام ثابت

V3A

حساس به شکل است
اما جزئی ازمسیر پشتی که برای بازشناسی است، نیست
بلکه برای هدایت بصری - حرکتی است

سندرم بالینت

در افرادی که مسیر شکمی سالم است:
بازشناسی اجسام دیده شده وجود دارد
ولی هدایت بصری - حرکتی انجام نمی گیرد

نوعی آگنوزیا

عدم درک رنگ ها
عدم طبقه بندی رنگها
عدم رنگ امیزی اشیا با رنگ های مناسب
ناتوانی در نامیدن رنگها (color anomia)

آسیب به کدام نواحی باعث ناتوانی در نامیدن رنگها می شود؟

لوب پس سری
لوب آهیانه
لوب گیجگاهی

وظیفه برجستگی فوقانی مغز میانی

در مهار حرکت و تطبیق آن نسبت به اشیایی که در میدان پیرامونی قرار دارند

مسیری که از چشم به هسته فرعی بینایی می رود

برای تعادل همزمان حرکات چشم با سر

شایع ترین علت ضایعه کیاسمای بینایی

تومور غده هیپوفیز

آفازی ورنیکه (حسی)

تکلم سلیس
فاقد توانایی تکرار
فاقد قدرت درک معنی
سالاد لغات

آفازی بروکا (بیانی)

تکلم ناسلیس
کاهش تولید گفتار
درک معنی

آفازی مرکزی (آسیب راه کمانی)

درک معنی جملات و گفتار طبیعی
عدم تکرار کلمات فاقد معنی

آفازی نامی (آسیب شکنج زاویه ای)

درک معنی جملات و گفتار طبیعی
عدم به خاطر اوردن نام اجسام و افراد

آفازی کلی (آسیب بخش بزرگی از نیمکره چپ)

عدم درک معنی کلمات
عدم تکلم سلیس
فلج بخش هایی از نیمه راست بدن

تحریک مراکز تکلم (بروکا)

مختل کردن تکلم
اختلال در حرکات ارادی چهره
اختلال خواندن
اختلال حافظه کوتاه مدت
اختلال در دستور زبان

لازمه تثبیت حافظه

مرور ذهنی
بسط دادن

حافظه آشکار و ناآشکار

آشکار: رویدادی - معنایی
ناآشکار: روندی (جسم مخطط) - شرطی شدن کلاسیک و عامل (بخش هیجانی آمیگدال و حرکتی مخچه)

ناقل عصبی در تثبیت حافظه

گلوتامات

تقلید حرکت

لوب پیشانی

حافظه کوتاه مدت اشیا

میانی پیش پیشانی

حافظه اشیا

قشر بویایی

حافظه کوتاه مدت دیداری - فضایی

پیشانی راست

حافظه کوتاه مدت واجی

پیشانی راست

بخاطر سپردن اطلاعات

شکمی پیش پیشانی چپ

صرع بزرگ (مننژ)

تونیک دارد
کلونیک دارد
اغما دارد

صرع تونیک

تونیک دارد
کلونیک ندارد
اغما دارد

صرع کلونیک

تونیک ندارد
کلونیک دارد
اغما دارد

صرع آتونیک

تونیک ندارد
کلونیک ندارد
اغما دارد

انواع صرع کانونی

صرع حرکتی : لوب پیشانی (صرع ساده)
صرع حسی : لوب آهیانه (صرع ساده)
صرع بینایی : لوب پس سری (صرع ساده)
صرع سایکوموتور : لوب گیجگاهی (صرع مرکب)

اصلی ترین ناقل دخیل در خواب متعارف (NREM)

سروتونین (هسته رافه در ساقه مغز)

اصلی ترین هورمون دخیل در خواب NREM

ملاتونین (اپی فیز)

ویژگی خواب NREM

همزمانی EEG
حرکات آهسته چشم یا عدم حرکت چشم
فقدان امواج PGO
تونود عضلانی

ویژگی خواب REM

ناهمزمانی EEG
حرکات سریع چشم
امواج PGO
عدم تونود عضلانی
نعوظ در مردان و ترشحات واژن در زنان
رویاهای داستان گونه

امواج مراحل خواب

مرحله 1: تتا
مرحله 2: دوکی بتا و کمپلکس K
مرحله 3: امواج دلتا کند
مرحله 4: امواج دلتا خیلی کند
مرحله REM: تتا - PGO

مراحل خواب

مرحله یک تا چهار: NREM
مرحله پنج: REM